Speedy Kebab

có một sự lựa chọn kebab, tốt nhất ở mũi né, thêm vào đó là một lựa chọn đặc sắc cho món ăn Hàn Quốc, cà ri niệt nam, ..vv. và nhiều lựa chọn hơn tại nhà bếp của cô hương

tại 246 Đông Vui

Open lunchtimes and evenings

MENU